Όλα τα βήματα για προώθηση αγροτικών προϊόντων

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 20150 σχόλια

Σε ισχύ από 1η Δεκεμβρίου ο νέος εκτελεστικός κανονισμός για τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, που...
περιλαμβάνει κονδύλια ύψους 111 εκατ. ευρώ για το 2016. Επιπλέον, θα δοθούν και 30 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ειδική δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο επίτροπος γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων προώθησης ειδικά για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το χοιρινό κρέας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες στην αγορά.
Με σύνθημα «Απολαύστε το, είναι ευρωπαϊκό» ("Enjoy it's from Europe") η νέα πολιτική προώθησης που ενέκρινε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ΄αυτές, και θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή θα διαθέσει περισσότερα κονδύλια, θα αυξήσει το ποσοστό συγχρηματοδότησης και θα μειώσει τη γραφειοκρατία κατά την έγκριση των σχετικών έργων. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε μια πρωτοβουλία για σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για την προώθηση, από 61 εκατ. ευρώ το 2013 (όταν προτάθηκαν οι νέοι κανόνες) σε 200 εκατ. ευρώ το 2019.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα αυξηθούν από 50% σε 70-80% (σε 85% για την Ελλάδα και την Κύπρο). Ταυτόχρονα, η εθνική συγχρηματοδότηση καταργείται και δημιουργούνται, με τον τρόπο αυτό, ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Η γραφειοκρατία θα μειωθεί αισθητά κατά τη διαδικασία επιλογής των έργων, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η υποβολή σχετικών αιτήσεων.

Το πρόγραμμα του 2016 στοχεύει σε επιλεγμένες τρίτες χώρες (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στο παράρτημα) με το υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό, κυρίως στους τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες στην αγορά, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το χοιρινό κρέας. Από το συνολικό ποσό, 30 εκατ. ευρώ προορίζονταν ειδικά για τη δέσμη μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο επίτροπος Χόγκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο την ενίσχυση των μέτρων προώθησης σε αυτούς τους δύο τομείς.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν, δήλωσε στις 13 Οκτωβρίου: «Η ευρωπαϊκή παραγωγή γεωργικών ειδών διατροφής είναι ασυναγώνιστη στην παγκόσμια αγορά. Η εξαγωγική αγορά της ΕΕ, ύψους 110 δισ. ευρώ, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές όλης της Ευρώπης. Προκειμένου να συνεχιστεί η θετική πορεία των εξαγωγών, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω αυτό το νέο καθεστώς προώθησης, που περιλαμβάνει μόχλευση ύψους 111 εκατ. ευρώ, περισσότερες ευκαιρίες για τη διοχέτευση των γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ σε νέες αγορές, καθώς και την ισχυροποίηση της παρουσίας μας στις αγορές που ήδη υπάρχουν. Ανακοινώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη διάθεση 30 εκατ. ευρώ για τους προβληματικούς τομείς του γάλακτος και του χοιρινού κρέατος, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ για τις γεωργικές αγορές που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Προσβλέπω στη διεξαγωγή μιας «διπλωματικής επίθεση» κατά τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα οι εμπορικές αποστολές να δημιουργήσουν περαιτέρω ευκαιρίες για τους παραγωγούς της ΕΕ σε όλο τον κόσμο.»


Βήμα-βήμα ο κανονισμός της ΕΕ
Ο κανονισμός 1831/2015 (ΕΕ), που υπογράφει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνκερ και εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2015 αφορά στις προτάσεις προγραμμάτων που υποβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου 2015 και εξής.

Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα ορίζει οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης δεν θα πρέπει να προσανατολίζονται σε συνάρτηση με την προέλευση και τις εμπορικές επωνυμίες, ωστόσο σύμφωνα με σχετικά άρθρα (4 παρ.2 και 1), αυτό μπορεί να γίνεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η αναφορά σε μια υπερεθνική προέλευση, όπως για παράδειγμα σκανδιναβική, αλπική ή μεσογειακή, καθώς αντιστοιχεί σε μια πανευρωπαϊκή κοινή αναφορά. Η εμφάνιση των εμπορικών επωνυμιών θα πρέπει να περιορίζεται σε επιδείξεις και γευσιγνωσίες, ήτοι σε δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για την αύξηση των πωλήσεων, και στο αντίστοιχο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια αυτών των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για να διασφαλιστεί ότι κάθε εμπορική επωνυμία διαθέτει τον ίδιο βαθμό προβολής και ότι η γραφική απεικόνισή της είναι μικρότερη από το κύριο μήνυμα της δράσης της Ένωσης.
Με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση προβλέπεται ότι:
  • Οι προτείνουσες οργανώσεις και οι εκτελεστικοί οργανισμοί θα πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν τα αρχεία και άλλα υποστηρικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για να αποδειχθεί η ορθή εφαρμογή του προγράμματος και η επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώνονται για χρηματοδότηση από την Ένωση.
  • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν την εφαρμογή των απλών προγραμμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να εγκρίνουν την επιλογή του εκτελεστικού οργανισμού πριν από τη σύναψη της σύμβασης με την οικεία προτείνουσα οργάνωση και να ελέγχουν τις αιτήσεις πληρωμών προτού πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε πληρωμή.
  • Εκτός από τις αιτήσεις πληρωμής προκαταβολής, όλες οι αιτήσεις πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια οικονομική έκθεση στην οποία να δηλώνονται και να προσδιορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες που ανέλαβε η προτείνουσα οργάνωση, μια έκθεση σχετικά με την τεχνική εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και μια έκθεση αξιολόγησης για τις αιτήσεις πληρωμής του υπολοίπου.
Αναλυτικά ο κανονισμός
ΚΕΦΆΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται η προέλευση και οι εμπορικές επωνυμίες σε απλά προγράμματα και πολυπρογράμματα, καθώς και τους κανόνες βάσει των οποίων μπορεί να επιτραπεί σε μια προτείνουσα οργάνωση να υλοποιήσει η ίδια ορισμένα μέρη ενός απλού προγράμματος.
Θεσπίζει επίσης συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τους ελέγχους των απλών προγραμμάτων και ένα σύστημα δεικτών για την αξιολόγηση του αντικτύπου των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ 1
Τρόπος εμφάνισης της προέλευσης
Άρθρο 2
Γενικές απαιτήσεις σχετικά με την αναφορά της προέλευσης σε κάθε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό
1.   Το κύριο μήνυμα του προγράμματος είναι μήνυμα της Ένωσης και δεν εστιάζει σε συγκεκριμένη προέλευση.
2.   Οποιαδήποτε αναφορά στην προέλευση πληροί τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) δεν έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελεύθερης διακίνησης γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής κατά παράβαση του άρθρου 34 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·
β) δεν ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αγοράσουν εγχώρια αγαθά αποκλειστικά λόγω της προέλευσής τους και αναφέρεται στις συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος και όχι μόνο στην προέλευσή του· και
γ) συμπληρώνει το κύριο μήνυμα της Ένωσης.
3.   Το κύριο μήνυμα του προγράμματος της Ένωσης δεν επισκιάζεται από υλικό που σχετίζεται με την προέλευση του προϊόντος, όπως εικόνες, χρώματα, σύμβολα ή μουσική. Η αναφορά στην προέλευση εμφανίζεται σε διαφορετικό σημείο από αυτό που προορίζεται για το κύριο μήνυμα της Ένωσης.
4.   Η αναφορά στην προέλευση σε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό εμφανίζεται μόνο σε οπτικό υλικό. Δεν γίνεται αναφορά στην προέλευση σε ακουστικό υλικό.
Άρθρο 3
Ειδική αναφορά στην προέλευση σε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014
1.   Η αναφορά της προέλευσης στο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, περιορίζεται στην εθνική προέλευση, ήτοι στο όνομα του κράτους μέλους, ή σε κοινή υπερεθνική προέλευση. Η αναφορά στην προέλευση μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.
2.   Τηρούνται οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 και λαμβάνεται υπόψη η προβολή του κειμένου ή του συμβόλου που αναφέρεται στην προέλευση, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και της γενικής παρουσίασης, σε σύγκριση με τη σημασία του κειμένου ή του συμβόλου που αναφέρεται στο κύριο μήνυμα του προγράμματος της Ένωσης.
Άρθρο 4
Αναφορά στην προέλευση σε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό που αφορά τα συστήματα που είναι επιλέξιμα δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.
1.   Οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αναφέρονται σε συστήματα επιλέξιμα δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 επιτρέπεται να αναφέρουν το όνομα των εξόχως απόκεντρων περιοχών στα σχετικά γραφικά σύμβολα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 179/2014 της Επιτροπής (7), καθώς και στο σχετικό οπτικό υλικό, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.
2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1, οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αναφέρονται σε συστήματα επιλέξιμα δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, οι οποίες αναφέρουν την προέλευση στο όνομά τους, επιτρέπεται να αναφέρουν την εν λόγω συγκεκριμένη προέλευση, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.
ΤΜΗΜΑ 2
Τρόπος εμφάνισης των εμπορικών επωνυμιών
Άρθρο 5
Γενικές απαιτήσεις
1.   Ως εμπορικές επωνυμίες υπό την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 νοούνται τα σήματα όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 66 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου (8) ή στο άρθρο 2 της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).
2.   Οι εμπορικές επωνυμίες των προϊόντων που προωθούνται από τις προτείνουσες οργανώσεις εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια επιδείξεων και γευσιγνωσιών.
Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α)   «επιδείξεις»: όλα τα μέσα επίδειξης των πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος ή συστήματος σε υποψήφιους πελάτες με στόχο να ενθαρρυνθούν να αγοράσουν το προϊόν κατά τη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων ή διεπιχειρησιακών εκδηλώσεων, καθώς και σε δικτυακούς τόπους·
β)   «γευσιγνωσίες»: οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της οποίας ένας υποψήφιος πελάτης μπορεί να δοκιμάσει ένα προϊόν κατά τη διάρκεια εμπορικών εκθέσεων ή διεπιχειρησιακών εκδηλώσεων, καθώς και σε σημεία πώλησης.
3.   Οι εμπορικές επωνυμίες επιτρέπεται επίσης να εμφανίζονται στο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό που παρουσιάζεται ή διανέμεται κατά τη διάρκεια επιδείξεων και γευσιγνωσιών.
4.   Οι προτείνουσες οργανώσεις που προβάλλουν εμπορικές επωνυμίες συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εξηγούν στην αίτηση του προγράμματος τους λόγους για τους οποίους η αναφορά της εμπορικής επωνυμίας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των στόχων της εκστρατείας και βεβαιώνουν ότι οι εμπορικές επωνυμίες εμφανίζονται μόνο σε επιδείξεις και γευσιγνωσίες·
β) τηρούν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όλα τα μέλη της προτείνουσας οργάνωσης είχαν εξίσου την ευκαιρία να προβάλουν την εμπορική επωνυμία τους·
γ) διασφαλίζουν ότι:
i) οι εμπορικές επωνυμίες εμφανίζονται όλες μαζί με τον ίδιο βαθμό προβολής, σε διαφορετικό σημείο από αυτό που προορίζεται για το κύριο μήνυμα της Ένωσης,
ii) η εμφάνιση των εμπορικών επωνυμιών δεν καθιστά πιο αδύναμη την προβολή του κύριου μηνύματος της Ένωσης,
iii) το κύριο μήνυμα της Ένωσης δεν επισκιάζεται λόγω της εμφάνισης επώνυμου υλικού, όπως εικόνων, χρωμάτων ή συμβόλων,
iv) οι εμπορικές επωνυμίες εμφανίζονται μόνο στο οπτικό υλικό, εξαιρουμένων τυχόν διαφημιστικών αντικειμένων και μασκότ, σε μικρότερο μέγεθος από το κύριο μήνυμα της Ένωσης. Δεν γίνεται αναφορά στις εμπορικές επωνυμίες σε ακουστικό υλικό.
Άρθρο 6
Ειδικές απαιτήσεις
1.   Κατά τη διάρκεια επιδείξεων και γευσιγνωσιών, οι εμπορικές επωνυμίες επιτρέπεται να εμφανίζονται μόνο:
α) όλες μαζί σε ένα πανό που τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του πάγκου του περιπτέρου ή ισοδύναμου μέσου στήριξης. Το εν λόγω πανό δεν υπερβαίνει το 5 % της συνολικής επιφάνειας του εμπρόσθιου μέρους του πάγκου του περιπτέρου ή ισοδύναμου μέσου στήριξης· ή
β) μεμονωμένα, σε χωριστά και πανομοιότυπα περίπτερα, με ουδέτερο και πανομοιότυπο τρόπο, στο εμπρόσθιο μέρος του πάγκου του περιπτέρου ή ισοδύναμου μέσου στήριξης για κάθε εμπορική επωνυμία. Σε αυτή την περίπτωση, η εμφάνιση της εμπορικής επωνυμίας δεν υπερβαίνει το 5 % της συνολικής επιφάνειας του εμπρόσθιου μέρους του πάγκου του περιπτέρου ή ισοδύναμου μέσου στήριξης.
2.   Στους δικτυακούς τόπους, οι εμπορικές επωνυμίες επιτρέπεται να εμφανίζονται μόνον όλες μαζί με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:
α) σε διαφημιστικό πλαίσιο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, το οποίο δεν υπερβαίνει το 5 % της συνολικής επιφάνειας της ιστοσελίδας και στο οποίο κάθε εμπορική επωνυμία είναι μικρότερη από το έμβλημα της Ένωσης που αναφέρεται στη συγχρηματοδότηση της Ένωσης·
β)σε ειδική ιστοσελίδα διαφορετική από την αρχική σελίδα, με ουδέτερο και πανομοιότυπο τρόπο για κάθε εμπορική επωνυμία.
3.   Όσον αφορά το έντυπο υλικό που διανέμεται κατά τη διάρκεια επιδείξεων ή γευσιγνωσιών, οι εμπορικές επωνυμίες επιτρέπεται να εμφανίζονται μόνον όλες μαζί σε διαφημιστικό πλαίσιο στο κάτω μέρος της σελίδας, το οποίο δεν υπερβαίνει το 5 % της συνολικής επιφάνειας της σελίδας.
Άρθρο 7
Αριθμός εμφανιζόμενων εμπορικών επωνυμιών
1.   Εμφανίζονται τουλάχιστον πέντε εμπορικές επωνυμίες.
2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, επιτρέπεται η εμφάνιση λιγότερων από πέντε εμπορικών επωνυμιών, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
α) υπάρχουν λιγότερες εμπορικές επωνυμίες από το κράτος μέλος προέλευσης της προτείνουσας οργάνωσης για το προϊόν ή το σύστημα που αφορά το πρόγραμμα·
β) για δεόντως τεκμηριωμένους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η οργάνωση ενός προγράμματος πολλαπλών προϊόντων ή πολλαπλών χωρών που να επιτρέπει την εμφάνιση περισσότερων εμπορικών επωνυμιών.
3.   Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αιτιολογείται δεόντως από την προτείνουσα οργάνωση και τεκμηριώνεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι επικοινώνησε με άλλες προτείνουσες οργανώσεις και ότι τους πρότεινε να οργανώσουν από κοινού ένα πρόγραμμα πολλαπλών προϊόντων ή πολλαπλών χωρών, καθώς και των λόγων για τους οποίους δεν υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα.
4.   Σε περίπτωση που εμφανίζονται λιγότερες από πέντε εμπορικές επωνυμίες, εφαρμόζονται οι κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 6 και η επιφάνεια που διατίθεται για τις εμπορικές επωνυμίες περιορίζεται αναλόγως.
Άρθρο 8
Αναφορά στα συστήματα που είναι επιλέξιμα δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, τα οποία είναι καταχωρισμένα ως σήματα
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα αφορά ένα σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, τα άρθρα 5, 6 και 7 δεν εφαρμόζονται στα ονόματα και τα γραφικά σύμβολα των συστημάτων που έχουν καταχωριστεί ως σήματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
Εφαρμογή και χρηματοδότηση των προγραμμάτων
Άρθρο 9
Ορισμός των αρμόδιων αρχών
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τα πλήρη στοιχεία των αρχών που ορίστηκαν, καθώς και οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση. Η Επιτροπή θέτει τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση του κοινού με την κατάλληλη μορφή.
Άρθρο 10
Σύναψη συμβάσεων
1.   Μόλις η Επιτροπή εκδώσει εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, διαβιβάζει τα αντίγραφα των επιλεγμένων προγραμμάτων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί τις ενδιαφερόμενες προτείνουσες οργανώσεις αν έχει γίνει δεκτή η αίτησή τους ή όχι.
3.   Τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις με τις επιλεγμένες προτείνουσες οργανώσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, με την προϋπόθεση ότι οι εκτελεστικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας καμία σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί χωρίς προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
4.   Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του προγράμματος είναι η πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Ωστόσο, η ημερομηνία έναρξης μπορεί να αναβληθεί έως και για 6 μήνες, ιδίως προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα του προϊόντος που αφορά το πρόγραμμα ή η συμμετοχή σε ειδική εκδήλωση ή έκθεση.
5.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που θέτει στη διάθεσή τους η Επιτροπή.
6.   Όποτε κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν ορισμένους όρους των υποδειγμάτων συμβάσεων για να συμμορφωθούν με την εθνική νομοθεσία τους, αλλά μόνο στο μέτρο που αυτό δεν θίγει την ενωσιακή νομοθεσία.
Άρθρο 11
Υλοποίηση των προγραμμάτων από τις προτείνουσες οργανώσεις
Μια προτείνουσα οργάνωση μπορεί να υλοποιήσει η ίδια ορισμένα μέρη ενός απλού προγράμματος, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προτείνουσα οργάνωση διαθέτει πείρα τουλάχιστον τριών ετών στην υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης· και
β)η προτείνουσα οργάνωση εξασφαλίζει ότι το κόστος των ενεργειών που σκοπεύει να υλοποιήσει η ίδια δεν είναι υψηλότερο από τις συνήθεις τιμές της αγοράς.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα αρχεία
1.   Οι προτείνουσες οργανώσεις διατηρούν επικαιροποιημένες πληροφορίες και ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την εφαρμογή του προγράμματος ή τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
2.   Οι προτείνουσες οργανώσεις και οι εκτελεστικοί οργανισμοί τηρούν αρχεία και άλλα υποστηρικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ορθή εφαρμογή του προγράμματος και τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί ως επιλέξιμες, και συγκεκριμένα τα εξής:
α) προκειμένου για πραγματικές δαπάνες: επαρκή αρχεία και άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τις δηλωθείσες δαπάνες, όπως συμβάσεις, συμβάσεις υπεργολαβίας, τιμολόγια και λογιστικά βιβλία. Οι πρακτικές κοστολόγησης και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα ποσά που έχουν καταχωριστεί στους λογαριασμούς τους, καθώς και με τα ποσά που αναγράφονται στα δικαιολογητικά.
Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού, η προτείνουσα οργάνωση και οι εκτελεστικοί οργανισμοί τηρούν αρχεία χρόνου εργασίας για τον αριθμό των ωρών που δηλώνονται. Ελλείψει αξιόπιστων αρχείων χρόνου εργασίας για τις ώρες απασχόλησης στην ενέργεια, το κράτος μέλος μπορεί να δεχθεί εναλλακτικές αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τον αριθμό των ωρών που δηλώθηκαν, εφόσον κρίνει ότι παρέχουν επαρκή εχέγγυα.
Για τα πρόσωπα που απασχολούνται αποκλειστικά στο πρόγραμμα δεν απαιτείται η τήρηση αρχείων χρόνου εργασίας, αλλά μια υπογεγραμμένη δήλωση που βεβαιώνει ότι τα εν λόγω πρόσωπα απασχολήθηκαν αποκλειστικά σε αυτή την ενέργεια·
β) προκειμένου για κατ' αποκοπή δαπάνες: επαρκή αρχεία και άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα των δαπανών βάσει των οποίων υπολογίστηκε το κατ' αποκοπή ποσό.
Άρθρο 13
Πληρωμή της προκαταβολής
1.   Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 10, η προτείνουσα οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής προκαταβολής στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και να καταθέσει την εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2.   Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στην κατάθεση εγγύησης από την προτείνουσα οργάνωση υπέρ του κράτους μέλους, ποσού ίσου με το ποσό της εν λόγω προκαταβολής, σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (10).
3.   Η προκαταβολή δεν υπερβαίνει το 20 % της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.
4.   Το κράτος μέλος καταβάλλει την προκαταβολή είτε εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εγγύησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είτε εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που προηγείται κατά 10 ημέρες της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής του προγράμματος, όποια εκ των δύο είναι μεταγενέστερη.
5.   Η προκαταβολή εκκαθαρίζεται με την πληρωμή του υπολοίπου.
6.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου, οι προτείνουσες οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκαταβολής σε δύο μέρη. Οι αιτούντες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτή την επιλογή υποβάλλουν αίτηση για το πρώτο μέρος της προκαταβολής τους εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η αίτηση πληρωμής του υπολοίπου της προκαταβολής μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την εκκαθάριση του πρώτου μέρους της.
Άρθρο 14
Αίτηση ενδιάμεσων πληρωμών
1.   Εκτός από το τελευταίο έτος εφαρμογής του προγράμματος, οι αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής των χρηματοδοτικών συνεισφορών της Ένωσης υποβάλλονται από την προτείνουσα οργάνωση στα κράτη μέλη εντός 60 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους εφαρμογής του προγράμματος.
2.   Οι εν λόγω αιτήσεις αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και συνοδεύονται από ενδιάμεση έκθεση που αποτελείται από μια περιοδική οικονομική έκθεση και μια περιοδική τεχνική έκθεση.
3.   Η περιοδική οικονομική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει:
α) τις οικονομικές καταστάσεις κάθε προτείνουσας οργάνωσης, στις οποίες αναλύονται οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και συνοδεύονται από δήλωση που βεβαιώνει ότι:
- οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς,
- οι δαπάνες που δηλώνονται είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829,
- οι δαπάνες τεκμηριώνονται με κατάλληλα αρχεία και δικαιολογητικά, τα οποία θα προσκομιστούν κατόπιν αιτήματος ή στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·
β) πιστοποιητικό επί των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο εκδίδεται από εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή για την ενδιαφερόμενη προτείνουσα οργάνωση, σε περίπτωση που η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για τις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος είναι 750 000 ευρώ και άνω και το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης για τις πραγματικές δαπάνες που ζητείται μέσω ενδιάμεσης πληρωμής είναι 325 000 ευρώ και άνω. Το πιστοποιητικό παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.
γ) αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων και των υποστηρικτικών εγγράφων που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα των δαπανών σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατάθεση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο στοιχείο β).
4.   Η περιοδική τεχνική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει:
α) αντίγραφα όλου του χρησιμοποιούμενου υλικού και των γραφικών στοιχείων τα οποία δεν έχουν διαβιβαστεί ήδη στο κράτος μέλος·
β) περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο που αφορά η ενδιάμεση πληρωμή, στην οποία χρησιμοποιούνται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 22· και
γ) αιτιολόγηση τυχόν διαφορών μεταξύ των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων του προγράμματος και των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή εξασφαλιστεί.
Άρθρο 15
Αίτηση πληρωμής του υπολοίπου
1.   Οι αιτήσεις πληρωμής του υπολοίπου υποβάλλονται από την προτείνουσα οργάνωση στο κράτος μέλος εντός 90 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος που καλύπτεται από τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 10.
2.   Η αίτηση γίνεται δεκτή εάν συνοδεύεται από τελική ενδιάμεση έκθεση, τελική έκθεση και μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης.
3.   Η τελική ενδιάμεση έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αφορά το τελευταίο έτος εφαρμογής του προγράμματος. Στις οικονομικές καταστάσεις τους, οι προτείνουσες οργανώσεις πιστοποιούν ότι έχουν δηλώσει όλα τα έσοδα.
4.   Η τελική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει:
α) μια τελική οικονομική έκθεση που περιέχει τελική ανακεφαλαιωτική οικονομική κατάσταση, η οποία έχει καταρτιστεί από την προτείνουσα οργάνωση, με ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για όλες τις ενδιάμεσες πληρωμές, και στην οποία εμφανίζονται όλες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί·
β) μια τελική τεχνική έκθεση που περιέχει:
i) επισκόπηση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των εκροών και αποτελεσμάτων του προγράμματος βάσει των δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 22, και
ii) περίληψη για δημοσίευση.
5.   Η μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό οργανισμό. Ο εν λόγω οργανισμός χρησιμοποιεί τους δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 22.
Άρθρο 16
Πληρωμές από το κράτος μέλος
1.   Οι ενδιάμεσες πληρωμές και οι προκαταβολές που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 δεν υπερβαίνουν από κοινού το 90 % της συνολικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.
2.   Τα κράτη μέλη καταβάλλουν τις πληρωμές που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 εντός 60 ημερών από την παραλαβή της αίτησης πληρωμής, εφόσον έχουν διενεργηθεί όλοι οι έλεγχοι δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
3.   Σε περίπτωση που κρίνται αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 20, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να παραταθεί από το κράτος μέλος κατόπιν ενημέρωσης της προτείνουσας οργάνωσης.
Άρθρο 17
Απόρριψη μη επιλέξιμων δαπανών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών
1.   Όταν πραγματοποιούν ενδιάμεσες πληρωμές ή την τελική πληρωμή ή αφού καταβάλουν τις εν λόγω πληρωμές, τα κράτη μέλη απορρίπτουν τυχόν δαπάνες που θεωρούνται μη επιλέξιμες, ιδίως βάσει των ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
2.   Η προτείνουσα οργάνωση επιστρέφει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με το κεφάλαιο III τμήμα 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής (11).
Ισχύει το επιτόκιο που ορίζεται στο άρθρο 83 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (12).
ΤΜΗΜΑ 2
Έλεγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων και κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη
Άρθρο 18
Έλεγχοι της διαδικασίας επιλογής των εκτελεστικών οργανισμών
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 10, τα κράτη μέλη ελέγχουν ότι οι εκτελεστικοί οργανισμοί έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την ανταγωνιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829.
Άρθρο 19
Διοικητικοί έλεγχοι απλών προγραμμάτων
1.   Κατά τη διάρκεια των διοικητικών ελέγχων, τα κράτη μέλη ελέγχουν συστηματικά τις αιτήσεις πληρωμών, και ιδίως τις εκθέσεις που συνοδεύουν τις αιτήσεις και την επιλεξιμότητα των δαπανών δυνάμει του άρθρου 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829.
2.   Τα κράτη μέλη ζητούν οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες κρίνουν απαραίτητες και, εάν συντρέχει περίπτωση, διενεργούν περαιτέρω ελέγχους, ιδίως όταν:
α) οι εκθέσεις που ζήτησαν δεν έχουν υποβληθεί ή δεν είναι πλήρεις·
β) από τη διοικητική αξιολόγηση του πιστοποιητικού επί των οικονομικών καταστάσεων δεν προκύπτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 και σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού· ή
γ) υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών που δηλώνονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Άρθρο 20
Επιτόπιοι έλεγχοι απλών προγραμμάτων
1.   Τα κράτη μέλη επιλέγουν τις αιτήσεις πληρωμών που θα ελεγχθούν βάσει ανάλυσης κινδύνου.
Η επιλογή γίνεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε απλό πρόγραμμα υποβάλλεται σε επιτόπιους ελέγχους τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του μεταξύ της πρώτης ενδιάμεσης πληρωμής και της πληρωμής του υπολοίπου.
2.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι αποτελούνται από τεχνικούς και λογιστικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις της προτείνουσας οργάνωσης και, κατά περίπτωση, του εκτελεστικού οργανισμού. Τα κράτη μέλη ελέγχουν:
α) την ακρίβεια των πληροφοριών και εγγράφων που υποβάλλονται·
β) τη δήλωση των δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 και το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·
γ) την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 10·
δ) τη συμμόρφωση με τα άρθρα 10 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.
Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής (13), το κράτος μέλος ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την Επιτροπή για κάθε παρατυπία που διαπιστώνεται κατά τους διενεργούμενους ελέγχους. Οι επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται σε δείγμα που καλύπτει τουλάχιστον το 30 % των επιλέξιμων δαπανών. Το εν λόγω δείγμα είναι αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό.
Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης, το κράτος μέλος ελέγχει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις δηλωθείσες δαπάνες ή προβαίνει σε προεκβολή των αποτελεσμάτων του δείγματος.
3.   Τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διενεργούν. Η εν λόγω έκθεση προσδιορίζει σαφώς το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων.
Άρθρο 21
Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με απλά προγράμματα
1.   Όσον αφορά όλες τις πληρωμές που καταβάλλονται για απλά προγράμματα, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή στις 15 Ιουλίου κάθε έτους τα ακόλουθα δεδομένα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σχετικά με:
α) την οικονομική εκτέλεση και τους δείκτες εκροών που αναφέρονται στο άρθρο 22·
β) τον αντίκτυπο των προγραμμάτων που αξιολογούνται μέσω του συστήματος δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 22·
γ) τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20.
2.   Οι εν λόγω κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα βάσει των τεχνικών προδιαγραφών μεταβίβασης δεδομένων που διατίθενται από την Επιτροπή.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Σύστημα δεικτών για την αξιολόγηση του αντικτύπου των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης
1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση του αντικτύπου των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης βάσει συστήματος δεικτών. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ομάδες δεικτών επιδόσεων: δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και αντικτύπου.
α) Οι δείκτες εκροών μετρούν την έκταση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που προβλέπονται σε κάθε πρόγραμμα.
β)  Οι δείκτες αποτελεσμάτων μετρούν τις άμεσες συνέπειες των δραστηριοτήτων.
γ) Οι δείκτες αντικτύπου μετρούν τα οφέλη των δραστηριοτήτων πέρα από τις άμεσες συνέπειες.
2.   Σε κάθε πρόταση που υποβάλλεται από την προτείνουσα οργάνωση στην Επιτροπή για πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης προσδιορίζονται οι δείκτες κάθε ομάδας δεικτών επιδόσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του αντικτύπου του εν λόγω προγράμματος. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η προτείνουσα οργάνωση χρησιμοποιεί τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα ή έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει άλλους δείκτες εάν μπορεί να αποδείξει ότι οι δείκτες που χρησιμοποίησε είναι καταλληλότεροι λόγω της φύσης του εκάστοτε προγράμματος.
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2015 στις προτάσεις προγραμμάτων που υποβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου 2015 και εξής. agronews.gr

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS