Ανακοίνωση Δήμου Ακτίου Βόνιτσας: Για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) & ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 20150 σχόλια

Η εγγραφή στο ΕΜΣΥ μετά  τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα επιβαρύνεται με  πρόστιμο 100 ευρώ.
Σύμφωνα με την  ΚΥΑ 101123/2015  που τροποποιεί την ΚΥΑ 146896/2014 “Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.
Διαδικασία και όροι έκδοσης αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις” (Β΄2878)”  για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή για άδεια χρήσης νερού ισχύουν τα εξής :

1. Αιτήσεις για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
Όσοι καταθέτουν μετά την 1-1-2015  αίτηση για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας  οφείλουν να προσκομίσουν στην αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας )   παραστατικό εξόφλησης για παράβολο 100 € (ευρώ) υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του σημείου υδροληψίας που αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182). 


2. Αιτήσεις για άδεια χρήσης νερού
Όσοι καταθέτουν   μέχρι 30-9-2015 αίτηση για άδεια χρήσης νερού δεν χρειάζεται να καταβάλλουν πρόστιμο.
Μετά τις 30-9-2015 τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:
α. με πρόστιμο 50 € (ευρώ)  για κάθε μήνα καθυστέρησης από 1-10-2015 έως 31-12-2015.  Οι παραβάτες  οφείλουν να προσκομίσουν  στην αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) τα παραστατικά εξόφλησης των αντίστοιχων παραβόλων υπέρ του Δημοσίου που εκδίδονται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης νερού  που αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182). 


β. με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 € (ευρώ) όταν η αίτηση κατατεθεί μετά την  1-1-2016.  Τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας  και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται  στις παρ. 2  έως 4.2. του άρθρο 13 της ΚΥΑ 146896/2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 101123/2015.
Η καταβολή προστίμου και η προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότηση.

Την εγγραφή στο ΕΜΣΥ ακολουθεί οπωσδήποτε αίτηση άδειας χρήσης ύδατος εκτός αν το σημείο υδροληψίας είναι ανενεργό και δεν γίνεται ούτε περιοδική χρήση του ύδατος. Στα ανενεργά σημεία υδροληψίας θα πρέπει να γίνει σφράγιση. Πληροφορίες σχετικά στην ΚΥΑ 146896/2014,  άρθρο 11 παρ.2 (σελ. 34755-34756) .

Για όσες άδειες χρήσης ύδατος έχουν εκδοθεί μετά τις 20-12-2005  ανεξάρτητα αν είναι σε ισχύ ή όχι:
1. Δεν απαιτείται η εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. (θα γίνει από τις Δ/νσεις Υδάτων)
2. Η ισχύς της άδειας χρήσης ύδατος παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το 2022

Για δεξαμενές η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό της βροχής από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια αλλά και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας, εφόσον ο όγκος τους δεν ξεπερνά τα 500κ.μ. δεν απατείται άδεια χρήσης ύδατος. (άρθρο 1.ιβ, της ΚΥΑ 146896/2014)

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS