Έτσι θα επιστραφούν φόροι σε χιλιάδες φορολογούμενους απο την μείωση των αντικειμενικών

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 20160 σχόλια

Συμψηφισμό των επιστροφών φόρου τις οποίες δικαιούνται να εισπράξουν χιλιάδες φορολογούμενοι, λόγω της αναδρομικής μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, με τρέχουσες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές τους, ληξιπρόθεσμες ή μη ληξιπρόθεσμες, καθώς επίσης και καταβολή τυχόν υπολοίπων ποσών προς επιστροφή εντός 90 ημερών προβλέπει εγκύκλιος του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που φέρει τον τίτλο «αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και...
μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών»:

1) Η αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, η οποία αποφασίστηκε στις 18-1-2016 σε εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 4446/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταλαμβάνει: α) υποθέσεις φόρου κληρονομιών που αφορούν θανάτους, οι οποίοι έχουν συμβεί από 21-5-2015 και εφεξής, β) συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν συνταχθεί από 21-5-2015 και εφεξής, κα γ) υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου πριν την 21-5-2015, αλλά στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 21-5-2015 και μετά, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις ή αν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αν εκκρεμεί η έκδοση πράξης ή αν έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος κ.λπ..

2) Για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 18η Ιανουαρίου 2016 (που είναι η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη για την αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών) αλλά αναφέρονται ή αφορούν χρόνο φορολογίας πριν την ισχύ της απόφασης αυτής, δηλαδή πριν την 21η-5-2015, ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων πραγματοποιείται με βάση τις ισχύουσες κατά το χρόνο φορολογίας και όχι κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αξίες, δηλαδή με βάση τις προϊσχύσασες αξίες.

3) Οι υπόχρεοι οι οποίοι κατέβαλαν φόρους κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή μεταβιβάσεων ακινήτων με βάση τις προϊσχύσασες αντικειμενικές αξίες και οι φορολογικές υποθέσεις τους εμπίπτουν στην αναδρομική μείωση των αντικειμενικών αξιών μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τον επανυπολογισμό των φόρων με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον κάθε υπόχρεο σε φόρο θα πρέπει να  συνυποβάλλονται και τα έντυπα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

4) Μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο σε φόρο, με την οποία θα συνυποβάλλονται και τα έντυπα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί και ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της 18ης-1-2016, η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να προβεί σε έκδοση πράξης διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού του φόρου ανάλογα.

5) Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και εφόσον ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από το φορολογούμενο φόρους με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών.


6) Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν προκειμένου να επανυπολογιστούν οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων με βάση τις νέες μειωμένες αντικειμενικές τιμές, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, δεδομένου ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος δεν έχει διαπράξει παράβαση κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης, αφού υπέβαλε αυτή με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο φορολογίας και θα έχει προβεί σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όχι από υπαιτιότητά του (λανθασμένη εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων ή παράλειψη κ.λπ.) αλλά κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας δηλαδή λόγω της αναδρομικής αναπροσαρμογής των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων σε εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις, εκτός από τη διόρθωση των τιμών, τροποποιούνται και λοιπά στοιχεία της δήλωσης, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (π.χ. επιβολή τόκων και προστίμων κ.λπ.). dikaiologitika.gr


Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS