Στο 27% του καθαρού εισοδήματος τα ασφάλιστρα αγροτών το 2019

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 20160 σχόλια

Επιπλέον 7% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους θα πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες για να ασφαλιστούν, πέραν των... επιβαρύνσεων για την ασφάλιση του κλάδου σύνταξης που προβλέπεται να φτάσει το 2019 στο 20% του καθαρού εισοδήματός τους. Συνολικά δηλαδή το 2019 και με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου Κατρούγκαλου, οι αγρότες καλούνται να πληρώνουν εισφορές που αντιστοιχούν στο 27% του φορολογητέου, καθαρού τους εισοδήματος.
Μάλιστα, στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα.
Α.  ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.)
Ασθένεια (2,5% x 5η - 7η ασφ. κατ.)
ΛΑΕ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
486,77
34,07
26,64
2,05
62,76
753,12
603,37
42,24
26,64
2,05
70,93
851,16
726,05
50,82
26,64
2,05
79,51
954,12
895,92
62,71
26,64
2,05
91,40
1.096,80
1.065,78
74,60
26,64
3,08
104,32
1.251,84
1.234,46
86,41
30,86
3,08
120,35
1.444,20
1.401,86
98,13
35,05
3,08
136,26
1.635,12
Β.  ΤΟ «ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ» ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Στο άρθρο 54 και 57 του ( σχεδίου ) ασφαλιστικού νομοσχεδίου που δημοσίευσε τις προηγούμενες μέρες, το Υπ. Εργασίας προβλέπονται οι εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες. Μεταξύ των άλλων προβλέπονται και τα εξής :
1. Υπολογισμός εισφορών σύνταξης.
α)  Οι Αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ( παλιοί και νέοι ), από 1-1-2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
β)   Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από την 1.7.2015 έως την 31.12.2019, σε ποσοστό 20%, ως εξής:

(α)  Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό  της  σύνταξης ( δείτε τον ανωτέρω πίνακα )  αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.

(β) Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :
Κατά το έτος 2017  σε 14 %,
Κατά το έτος 2018  σε 17 %,
Και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
Παράδειγμα :  
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000  ευρώ Χ 14% = 2.100 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 15.000  ευρώ Χ 17% = 2.550  ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 15.000  ευρώ Χ 20% = 3.000 ευρώ.

2.  Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών σύνταξης.
 Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Δηλαδή :  586,08 Χ 80% = 468,864 Χ 20% = 93,77  ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52.
Δηλαδή :   586,08 Χ 10  = 5.860,80 Χ 20% = 1.172,16 μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα  70.329,60 ευρώ και άνω  η εισφορά παραμένει η ίδια ).

3.  Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση.
Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα.
4. Πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας
Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) ,  δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών, τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους.
5.  Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.
Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι Αγρότες στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης.
Παράδειγμα :  
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017  ( κέρδος ) = 15.000  ευρώ Χ 0,5 % = 75 ευρώ

6.   Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών ορίζεται σε ποσοστό  6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους.
Παράδειγμα :  
Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 15.000  ευρώ Χ 6,95%  = 1.042,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.
Γ.  ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ )  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/7/2015  ΕΩΣ 31/12/2016 ).
Από 1.7.2015 ( αναδρομικά δηλαδή ) έως 31.12.2016 το ποσοστό  της  σύνταξης αυξάνεται από 7% σε 10%.
Συγκριτικά λοιπόν, για τον κλάδο Σύνταξης, θα έχουμε τα εξής, ανά Ασφαλιστική κατηγορία :

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
( ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1/7/2015 ΕΩΣ 31/12/2016)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε ευρώ
( ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ 7% ΣΕ 10% )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εισφορά (7% x ασφ. κατ.)
Εισφορά (10% x ασφ. κατ.)
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
486,77
34,07
48,68
14,61
42,87%
603,37
42,24
60,34
18,10
42,84%
726,05
50,82
72,61
21,79
42,87%
895,92
62,71
89,59
26,88
42,87%
1.065,78
74,60
106,58
31,98
42,87%
1.234,46
86,41
123,45
37,04
42,86%
1.401,86
98,13
140,19
42,06
42,86%
Συγκριτικός συνολικών πίνακας ετησίων ασφαλιστικών εισφορών, ανά ασφαλιστική κατηγορία :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2014
2015
2016
753,12
840,76
928,40
851,16
959,74
1.068,32
954,12
1.084,83
1.215,54
1.096,80
1.258,09
1.419,38
1.251,84
1.443,71
1.635,58
1.444,20
1.666,42
1.888,63
1.635,12
1.887,46
2.139,79
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
1.140,91
1.305,86
1.470,81

Δ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Από 1.1.2017 και μετά οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :
Κατά το έτος 2017  σε 14 %,
Κατά το έτος 2018  σε 17 %,
Και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΌ 1/1/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
[ Δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα η εισφορά  στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ  0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος ].

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΟΣ 2017
14%
ΕΤΟΣ 2018
17%
ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
20%
Εισφορά Ετήσια
Ιατροφ.
6,95%  (*)
 ΕΤΟΣ 2017
ΕΤΟΣ 2018
ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
1.000
788
956
1.125
391
1.179
1.348
1.516
2.000
788
956
1.125
391
1.179
1.348
1.516
3.000
788
956
1.125
391
1.179
1.348
1.516
4.000
788
956
1.125
391
1.179
1.348
1.516
5.000
788
956
1.125
391
1.179
1.348
1.516
5.626
788
956
1.125
391
1.179
1.348
1.516
6.000
840
1.020
1.200
417
1.257
1.437
1.617
8.000
1.120
1.360
1.600
556
1.676
1.916
2.156
9.000
1.260
1.530
1.800
626
1.886
2.156
2.426
10.000
1.400
1.700
2.000
695
2.095
2.395
2.695
12.000
1.680
2.040
2.400
834
2.514
2.874
3.234
14.000
1.960
2.380
2.800
973
2.933
3.353
3.773
15.000
2.100
2.550
3.000
1.043
3.143
3.593
4.043
16.000
2.240
2.720
3.200
1.112
3.352
3.832
4.312
18.000
2.520
3.060
3.600
1.251
3.771
4.311
4.851
20.000
2.800
3.400
4.000
1.390
4.190
4.790
5.390
22.000
3.080
3.740
4.400
1.529
4.609
5.269
5.929
24.000
3.360
4.080
4.800
1.668
5.028
5.748
6.468
26.000
3.640
4.420
5.200
1.807
5.447
6.227
7.007
28.000
3.920
4.760
5.600
1.946
5.866
6.706
7.546
30.000
4.200
5.100
6.000
2.085
6.285
7.185
8.085
35.000
4.900
5.950
7.000
2.433
7.333
8.383
9.433
40.000
5.600
6.800
8.000
2.780
8.380
9.580
10.780
45.000
6.300
7.650
9.000
3.128
9.428
10.778
12.128
50.000
7.000
8.500
10.000
3.475
10.475
11.975
13.475
55.000
7.700
9.350
11.000
3.823
11.523
13.173
14.823
60.000
8.400
10.200
12.000
4.170
12.570
14.370
16.170
65.000
9.100
11.050
13.000
4.518
13.618
15.568
17.518
70.000
9.800
11.900
14.000
4.865
14.665
16.765
18.865
70.330
9.846
11.956
14.066
4.888
14.734
16.844
18.954

ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΤΩΝ 70.329,60  Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ .
Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
(*) = Υπό την επιφύλαξη διευκρινήσεων σχετικά με την ελάχιστη εισφορά, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Στον επόμενο Πίνακα παραθέτουμε «μεσοσταθμικά» ( Δείτε :  (*) και (**) ), το ποσοστό των αυξήσεων των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2014 – 2019.
ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΌ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
2014
(* )
1.1412015
(* )
1.306
165
14,46%
14,46%
2016
(* )
1.471
165
12,63%
28,92%
2017 (**)
2.514
1.043
70,93%
120,35%
2018 (**)
2.874
360
14,32%
151,90%
2019 (**)
3.234
360
12,53%
183,46%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
2.093


(*) = Μέσος όρος Ασφαλιστικών εισφορών των επτά ασφαλιστικών κατηγοριών.
(**) = Σύνολο Ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν  σε Αγρότη με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. agronews.gr
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS