Δήμος Ακτίου Βόνιτσας: Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού για 5 ημερομίσθια

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 20150 σχόλια

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ο Δήμος Άκτιου – Βόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. /20 14 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα,
συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 5 ΤΟΥ Ν.2527/1997) 5 ΑΝΑ ΜΗΝΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1.
Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
.
2.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα
.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία
του Δήμου Άκτιου – Βόνιτσας (Δ/νση:  Ε.Δεληγιώργη, Βόνιτσα τηλ: 2643360121) και αρμόδιος  για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ.
Μπεκιράκης Θεόδωρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS