Εγκρίθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ για επιδότηση κυψελών

Παρασκευή 18 Μαρτίου 20160 σχόλια

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πίστωση 2,9 εκατ. ευρώ (εθνική συμμετοχή) που αφορά τα προγράμματα μελισσοκομίας του...
2016, όπως είναι η επιδότηση για την αγορά νέων κυψελών και η ενίσχυση μετακινούμενων μελισσοκόμων, υπέγραψαν οι αρμόδιοι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:
Υπογράφηκε από τους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Έγκριση πίστωσης για το έτος 2016 για την εφαρμογή του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016, σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004».Με την εν λόγω απόφαση, εγκρίνεται πίστωση για το έτος 2016 ύψους 2.900.000,00 Eυρώ  για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την εφαρμογή της KYA 685/42702 (ΦΕΚ Β΄837/31-3-2014).
Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ, όπου το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΕΛΕΓΕΠ (κοινοτική χρηματοδότηση), ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων.

Αιτήσεις για τα μελισσοκομικά προγράμματα
Μέχρι τις 30 Απριλίου µπορούν να καταθέσουν αιτήσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µελισσοκόµοι που θέλουν να ενισχυθούν είτε για την αντικατάσταση είτε για την µετακίνηση των κυψελών τους, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράµµατος για τη Βελτίωση των συνθηκών Παραγωγής και Εµπορίας των προϊόντων της Μελισσοκοµίας έτους 2016.
Το Πρόγραµµα αυτό χωρίζεται σε δύο δράσεις, το ένα αφορά την «Αντικατάσταση Κυψελών» και το άλλο την «Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας» µε τα κονδύλια που θα διατεθούν φέτος να φτάνουν τα 2.700.000 ευρώ και 1.355.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι αιτήσεις των µελισσοκόµων γίνονται στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ ή κέντρα Μελισσοκοµίας.

∆ικαιούχοι για αντικατάσταση

Πιο συγκεκριµένα στην υλοποίηση της δράσης «Αντικατάσταση Κυψελών», ενισχύεται η δαπάνη για την προµήθεια νέων κυψελών αξίας µέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη, µε τις νέες κυψέλες µπορεί να αντικατασταθεί ποσοστό µέχρι και 10% των κατεχόµενων κυψελών ανά µελισσοκόµο.
∆υνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία:
α) είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης,
β) είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ 
γ) να δηλώνουν τα µελισσοσµήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
∆ικαιολογητικά

Οι αιτήσεις τους θα πρέπει να συνοδεύονται από:
α) Φωτοαντίγραφο του Μελισσοκοµικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το µελισσοκοµικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρηµένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση). Υπενθυµίζουµε ότι τα µελισσοκοµικά βιβλιάρια θεωρούνται ανά δύο έτη από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.
β)  Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευµατίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασµού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριµένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

∆ικαιούχοι για την ενίσχυση µετακίνησης
Όσον αφορά τη δεύτερη ∆ράση «Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας 2016» ενισχύεται η δαπάνη µετακίνησης τουλάχιστον ογδόντα (80) παραγωγικών µελισσοσµηνών (όλα µαζί ή τµηµατικά) από τον συνήθη µόνιµο τόπο της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης µε τη χρήση διαφόρων µέσων όπως, αγροτικό αυτοκίνητο, πλοίο και φορτηγό. ∆ικαιούχοι είναι µόνο οι επαγγελµατίες αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάτοχοι τουλάχιστον 150 µελισσιών και θα πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής:
α) Φωτοαντίγραφo του Βιβλιαρίου του ΟΓΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας) και βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
β) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ µελισσοκοµικού- αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου).

Το ύψος ενίσχυσης ανά µετακινούµενο µελισσοσµήνος θα καθοριστεί ύστερα από την οριστική επεξεργαία των αιτήσεων και την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας ορισµού των δικαιούχων της δράσης. Το 2015 πάντως έφτασε στα 17,57 ευρώ ανά νέα κυψέλη και στα 3,48 ευρώ ανά µετακινούµενη κυψέλη. agronews.gr
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS