Οι αποζημιώσεις του 2015 για ζωικό κεφάλαιο 14,4 εκατ.

Τετάρτη 29 Ιουλίου 20150 σχόλια

Με απλήρωτα περί τα 5 εκατ. ευρώ για ζημιές κυρίως από καταρροϊκό και ευλογιά από τον Οκτώβρη ως το Δεκέμβρη του 2014 ,
δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για το 2015 με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προέκυψαν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις), προϋπολογισμού 14.371.649,8 ευρώ.
Με την απόφαση ορίζεται το ποσό της επιχορήγησης στα 120 ευρώ για τα βοοειδή και στα 30 ευρώ για αίγες ή πρόβατα, λόγω θανάτου.
Για τον υπολογισμό της καταβολής αποζημίωσης στον εκτροφέα σύμφωνα με την απόφαση λαμβάνεται υπόψη η μοναδιαία αξία ανά ζώο ή προϊόν, βάσει της ηλικίας του ζώου, των γενεαλογικών στοιχείων καθαροαιμίας που πιστοποιούνται από επίσημα έγγραφα, της παραγωγικής ικανότητας του ζώου, των τιμολογίων αγοράς/πώλησης ζώων κατά τη διάρκεια των τριών (3) μηνών που προηγούνται της επιβολής μέτρων θανάτωσης/σφαγής, τυχόν ελαττωμάτων του ζώου, τα οποία μειώνουν την πραγματική του εμπορική αξία.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με το Πρόγραμμα αποζημιώσεων για εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου του 2015.pdf

Η κλίμακα της ανώτατης μοναδιαίας αξίας ανά ζώο, με κριτήρια την ηλικία και την καθαροαιμία ή την παραγωγική κατεύθυνση καθορίζεται ακολούθως:
Ι. Για τα βοοειδή με επίσημα γενεαλογικά πιστοποιητικά καθαροαιμίας
1. Βοοειδή ηλικίας 3−7 ετών μέχρι 1.500 ευρώ,
2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών μέχρι 15% της τιμής του σημείου 1,
3. Βοοειδή ηλικίας 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών μέχρι 25% της τιμής του σημείου 1,
4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών μέχρι 35% της τιμής του σημείου 1,
5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 3 ετών μέχρι 60 % της τιμής του σημείου 1,
6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας έως 9 ετών μέχρι 65% της τιμής του σημείου 1,
7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας μέχρι 40% της τιμής του σημείου 1,
8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2−4 ετών μέχρι χίλια οχτακόσια (1.800,00) ευρώ,
9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών μέχρι 80% τιμής του σημείου 8.
ΙΙ. Για βοοειδή βελτιωμένα μεγαλόσωμων φυλών
1. Βοοειδή ηλικίας 3−7 ετών μέχρι 1.300 ευρώ,
2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών μέχρι 15% της τιμή του σημείου 1,
3. Βοοειδή ηλικίας 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών μέχρι 25% της τιμής του σημείου 1,
4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών, 35% της τιμής του σημείου 1,
5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 3 ετών μέχρι 60% της τιμής του σημείου 1,
6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας έως 9 ετών μέχρι 65% της τιμής του σημείου 1,
7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας μέχρι 40% της τιμής του σημείου 1,
8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2−4 ετών μέχρι 1.600 ευρώ,
9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών μέχρι 80% της τιμής του σημείου 8.
III. Για βοοειδή μη βελτιωμένα και μικρόσωμων φυλών
1. Βοοειδή ηλικίας 3−7 ετών μέχρι 800 ευρώ,
2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών μέχρι 15% της τιμής του σημείου 1,
3. Βοοειδή ηλικίας από 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών μέχρι 25% της τιμής του σημείου 1,
4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών, 35% της τιμής του σημείου 1,
5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 3 ετών μέχρι 60% της τιμής της τιμής του σημείου 1,
6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας ως 9 ετών μέχρι 65% της τιμής του σημείου 1,
7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας μέχρι 40% της τιμής του σημείου 1,
8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2−4 ετών μέχρι 1.150 ευρώ,
9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών μέχρι 80% της τιμής του σημείου 8.
Ως ταύροι αναπαραγωγής θεωρούνται τα αρσενικά βοοειδή, τα οποία χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία των αγελάδων και στο διαβατήριό τους χαρακτηρίζονται ως ταύροι αναπαραγωγής. Ο αριθμός τους είναι ανάλογος των θηλυκών ζώων της εκτροφής (ένας ταύρος για κάθε 50, ώριμα αναπαραγωγικώς, θηλυκά ζώα). Μετά από τη συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού ταύρων αναπαραγωγής, τα υπόλοιπα αρσενικά ζώα αποζημιώνονται ως λοιπά βοοειδή.
IV. Για πρόβατα και αίγες με επίσημα γενεαλογικά πιστοποιητικά καθαροαιμίας
1. Αμνοί ή ερίφια έως 3 μηνών μέχρι 55 ευρώ,
2. Αμνοί ή ερίφια από 3 μηνών και 1 ημέρα έως 6 μηνών μέχρι 80 ευρώ,
3. Πρόβατα ή αίγες από 6 μηνών και 1 ημέρα έως 3 ετών μέχρι 150 ευρώ.
Επιπλέον, η επιχορήγηση των εκτροφέων βοοειδών, προβάτων ή αιγών που προσκομίζουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ζώα ηλικίας άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα και 24 ή 48 μηνών για τα βοοειδή, σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις 26/3251/14.01.2015 (ΦΕΚ 113 Β', της 21.01.2015) και 25/3231/14.01.2015 (ΦΕΚ 112 Β', της 21.01/2015) αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου και εφόσον δεν έχουν παρέλθει 48 ώρες από το θάνατο του ζώου, προκειμένου να εξεταστούν για ΜΣΕ. Το ποσό επιχορήγησης καθορίζεται σε εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για τα βοοειδή και σε τριάντα ευρώ (30,00 €) για αίγες ή πρόβατα.
Διαδικασία πληρωμής
Α. Για την πληρωμή της «προσήκουσας αποζημίωσης» και των «δικαιολογημένων πληρωμών» στους εκτροφείς ακολουθείται η εξής διαδικασία: Τα αιτήματα υποβάλλονται στις ΔΑΟΚ με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 258455/6673/12−05−2004 απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.
1. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής θα πρέπει επιπροσθέτως να συνοδεύεται από:
1.1 Αντίγραφα των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 258455/6673/12−05−2004 απόφαση, όπως αυτά είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή υποβολής του αιτήματος, για το 5% των φακέλων όπου σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου θα διεξαχθεί δειγματοληπτικός έλεγχος της παραγρ. 5.2 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτό η ΔΥΖ, μετά από προκαταρτικό έλεγχο των οικονομικών αιτημάτων, επιλέγει συγκεκριμένους φακέλους από τα υποβληθέντα αιτήματα και ζητά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες να αποστείλουν αντίγραφα των σχετικών παραστατικών.
1.2 Ηλεκτρονικές καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων ανά Περιφερειακή Ενότητα οι οποίες περιλαμβάνουν όνομα και επώνυμο δικαιούχου, ΑΦΜ, ΓΒΑΝ, το καθαρό ποσό αποζημίωσης, αριθμό φακέλου και ενδεχομένως οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διασταύρωσης της πληρωμής κρίνει η κάθε ΔΑΟΚ απαραίτητο.
2. Για την καταβολή της δαπάνης θα εκδίδεται κάθε φορά από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χρηματικό Ένταλμα Προ− πληρωμής (ΧΕΠ) στο όνομα της Τράπεζας Πειραιώς, ως α΄ υπολόγου, με β΄ υπόλογο υπάλληλο που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ− λοντος και Ενέργειας. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19173
3. Οι πληρωμές θα γίνονται με πίστωση του προσωπικού λογαριασμού των δικαιούχων.
4. Η αμοιβή της Τράπεζας ορίζεται σε 0,25 % επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους. Επί του ποσού της αμοιβής της προμήθειας της Τράπεζας για το οποίο θα εκδοθεί παραστατικό πώλησης με βάση το Ν. 4308/2014−Ε.Λ.Π. οφείλονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόρος στο 8%. agronews.gr

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS