ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 20150 σχόλια

Καλούνται οι τοπικοί  φορείς συλλογικής εκπροσώπησης, οι επιστημονικοί, επαγγελματικοί, εμπορικοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί και λοιποί σύλλογοι, οργανώσεις και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχουν ενεργητικά στην Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για τη περίοδο 2015 -2019.


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης που αφορά σε μέτρα, έργα και δράσεις του Δήμου για τη περίοδο 2015-2019, με σκοπό  την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ζωής του συνόλου των πολιτών.

Στόχος της διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των αρμόδιων τοπικών φορέων, αλλά και των Πολιτών, αναφορικά με τρεις εξαιρετικά σημαντικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Α) Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Β) Κοινωνική Πολιτική - Υγεία - Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός
Γ) Τοπική Οικονομία - Απασχόληση

Η  Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, λήγει Σάββατο 7 Φεβρουαρίου  2015.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έως την Σάββατο 7 Φεβρουαρίου  2015, οπότε λήγει η  Δημόσια διαβούλευση. Το έντυπο ερωτηματολογίου μπορείτε να τα παραλάβετε  από τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας και να το καταθέσετε στο Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου (Γραφείο Δημάρχου) ή να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: E-mail: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.grμε την ένδειξη «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ»  ή στο Fax 2643022556.

                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                              Νικόλαος Πάντας
Υπεύθυνος ΟΔΕ Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2019
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Φορέα, Συλλόγου, κ.λ.π.


Διεύθυνση


Τηλ.


e- mail :


Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά
Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;
ΝΑΙ


ΟΧΙ


Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό;
Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου

Από την ιστοσελίδα του Δήμου

Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Από το διαδίκτυο

Από τοπικά μέσα ενημέρωσης

Από άλλο Δημότη

Από τοπικό σύλλογο / φορέα

Άλλο (Προσδιορίστε) :


ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής;
(π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα, κ.λ.π ή άλλο θέμα )

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1

2

3

4

5

6


ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα θεωρείτε ότι υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού;

Α . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(π.χ. Υφιστάμενες δομές ειδικές ομάδες (ευπαθείς, κοινωνικά αποκλεισμένες, κ.α.) και το σύνολο του πληθυσμού, βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών για παιδιά, νέους, ηλικιωμένους, συνθήκες/ ώρες λειτουργίας δομών κ.λ.π ) 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1
2


3


4

Β . ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(π.χ. Υφιστάμενες δομές,  συνθήκες/ ώρες λειτουργίας δομών , κάλυψη αναγκών, πρόσβαση ατόμων , κ.λ.π) 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1
2


3Γ . ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(π.χ. Υφιστάμενες δομές,  συνθήκες/ ώρες λειτουργίας δομών , κάλυψη αναγκών, πρόσβαση ατόμων , μεταφορά μαθητών, ενισχυτική διδασκαλία, εξωσχολικές δραστηριότητες, κ.λ.π) 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
12

3
4
Δ . ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(π.χ. Υφιστάμενες δομές,  πρόσβαση από κοινωνικές ομάδες, ελλείψεις, μαζικός αθλητισμός,  κ.λ.π) 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1


2

3
4

Ε . ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(π.χ. Υφιστάμενες δομές,  εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σύνδεση τουρισμού- τοπικών κοινωνιών / προϊόντων,  κ.λ.π ) 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1


2

3
4ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ποιες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης;
Α. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(π.χ. ελλείψεις και αδυναμίες αγροτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας, στο εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις, στο τουρισμό, αξιοποίηση φυσικών πόρων και δημοτικής περιουσίας, βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη περιοχών – ζωνών, ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ) 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1
23

Β. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 (π.χ. αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, εποχιακή ανεργία, ανεργία νέων, κλπ)   

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1


23


Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS