Σε 300 στρέμματα και άνω, χάνουν εξισωτική οι ορεινοί

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 20150 σχόλια

Μείωση ενισχύσεων που σε περιπτώσεις θα φτάνει µέχρι και 6 ευρώ/στρέµµα, θα υποστούν οι κτηνοτρόφοι των ορεινών που θα λαµβάνουν εξισωτική αποζηµίωση από το...
2016 και µετά, εφόσον πλέον ο λογαριασµός για όλους θα γράφει 10 ευρώ το στρέµµα για βοσκότοπους και καλλιέργειες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, που κυκλοφόρησε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.
Αλλάζει ολοκληρωτικά ο δρόµος για τις εξισωτικές αποζηµιώσεις το 2017, καθώς τότε αναµένεται να µπει σε εφαρµογή ο νέος χάρτης.
Εκτός από όσους βόσκουν σε 200 στρέµµατα και άνω. Γι’ αυτούς θα µειώνεται η ενίσχυση κατά 80% (έως 250 στρέµ.) και 50% (έως 300 στρµ), και για όσους δηλώνουν ότι πάνε τα κοπάδια τους σε τόπους από 300 στρέµµατα και πάνω, κόβεται η εξισωτική, σύµφωνα µε τον οδηγό για τις αντισταθµίστικες ενισχύσεις της επόµενης πενταετίας.
«Αφορά πολλούς»
«Ξεσκίζουν τους µετακινούµενους µε αυτήν την κατανοµή» λέει στην Agrenda ο Γιάννης Κόκκουρας, Τεχνικός Σύµβουλος Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, «από τη µία τους θέλει να πάρουν βοσκοτόπια από τα ορεινά για να µην ρηµάξει ο τόπος, αλλά όσοι έχουν 300-500 γίδια, θέλουν σίγουρα πάνω από 300 στρέµµατα», συµπληρώνει ο ίδιος, λέγοντας πως «αφορά πολλούς».

Επιπλέον αλλάζει και η οριοθέτηση των περιοχών, καθώς πλέον θα πραγµατοποιείται σε επίπεδο των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων ή σε επίπεδο ορίων Οικισµού και όχι µόνο σε επίπεδο ∆ήµου που γινόταν µέχρι πρόσφατα.
Όλα τα παραπάνω αφορούν όσους κτηνοτρόφους λάµβαναν εξισωτική από το «Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών για φυσικά Μειονεκτήµατα», µε τις νέες προσκλήσεις να έρχονται την άνοιξη του 2016.
Αναλυτικά ο νέος οδηγός
Αναλυτικά το Μέτρο «13.1 Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα τρέξει ως εξής:
Το υποµέτρο εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως ορεινές µε βάση την Οδηγία του Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, στο παρόν υποµέτρο περιλαµβάνονται και οι πληρωµές των δικαιούχων ενίσχυσης έτους 2015, που αναλήφθηκαν βάσει του καν. 1698/2005 και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 βάσει του άρθρου 3 Καν. (ΕΕ) 1310/2013, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά στο κεφ. 19 του ΠΑΑ 2014-2020
Οι ενισχύσεις έχουν την µορφή ετήσιων πληρωµών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα (βάσει του άρθρου 4γ καν. 1307/2013) εντός των ορεινών περιοχών. Η ενίσχυση για την αντιστάθµιση του διαφυγόντος εισοδήµατος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές καθορίζεται στα 10 ευρώ ανά στρέµµα.
∆ικαιούχοι  µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται µε το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015) και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών.
Προοδευτική η µείωση
Με βάση στοιχεία από τη βάση δεδοµένων του ∆ΙΓΕΛΠ υπολογίστηκε ότι η αξία παραγωγής αρχίζει να επηρεάζεται σηµαντικά από την έκταση µετά τα 200 στµ. Συνεπώς τα όρια για την προοδευτική µείωση της ενίσχυσης καθορίζονται ως εξής:

-Έκταση εκµετάλλευσης από 0 έως και 200 στρµ: 100% της ενίσχυσης
-Έκταση µεγαλύτερη έως και 250 στρµ.: 80% της ενίσχυσης
- Έκταση έως και 300 στρµ: 50% της ενίσχυσης
-Έκταση µεγαλύτερη από 300 στρµ.: ∆ε χορηγείται ενίσχυση. Νέος χάρτης μειονεκτικών από το 2017
Αλλάζει ολοκληρωτικά ο δρόµος για τις εξισωτικές αποζηµιώσεις το 2017, καθώς τότε αναµένεται να µπει σε εφαρµογή ο νέος χάρτης των επιλέξιµων τόπων µε «φυσικά µειονεκτήµατα». Προς το παρόν είναι άγνωστο οι «αλχηµείες» αυτές πόσους κτηνοτρόφους θα «πετάξουν» εκτός εξισωτικής και πόσοι θα οριστούν ως νέοι δικαιούχοι.
Όπως και να έχει, σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές, από την έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, έως και τον καθορισµό των νέων περιοχών (διορία έως 31 ∆εκεµβρίου 2016), θα ισχύσουν οι περιοχές και ενισχύσεις της πρόσκλησης του 2015 (Μέτρο 212 Αριθ.Πρωτ.:1820/5155), κάτι που δεν επηρεάζει τους ορεινούς (Μέτρο 211).
Από εκεί και πέρα, όσοι τελικώς µείνουν εκτός, θα λαµβάνουν για 4 χρόνια µειωµένη εξισωτική ως ακολούθως:

1ο έτος 80% της ενίσχυσης που ελάµβαναν το 2007-2013
2ο έτος 60% της ενίσχυσης που ελάµβαναν το 2007-2013
3ο έτος 40% της ενίσχυσης που ελάµβαναν το 2007-2013
4ο έτος 20% της ενίσχυσης που ελάµβαναν το 2007-2013
Υπολογισµός της ενίσχυσης
Ο υπολογισµός του ύψους ενίσχυσης µετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης θα εκφρασθεί ως διαφορά στο Καθαρό Γεωργικό Εισόδηµα µεταξύ της τυπικής εκµετάλλευσης εντός των µειονεκτικών και της τυπικής εκµετάλλευσης των µειονεκτικών περιοχών. agronews.gr
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS