Χωρίς «πριμ» οι ορεινοί από το Εθνικό Απόθεμα του 2015

Τρίτη 18 Αυγούστου 20150 σχόλια

Δεν πριμοδοτεί τελικά, παρά το γεγονός ότι τέθηκε στο τραπέζι, η απόφαση του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης τους...
παραγωγούς μειονεκτικών – ορεινών περιοχών, στη λήψη δικαιωμάτων το τρέχον έτος, μέσα από τη διαδικασία του Εθνικού Αποθέματος. Ωστόσο, μια μεγάλη μάζα παραγωγών, που διαχωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες έχει προτεραιότητα στην όλη διαδικασία, που ειδικά φέτος λόγω και του αυξημένου προϋπολογισμού, έχει τεράστια σημασία για τους επαγγελματίες του χώρου.
Υπέρ του αποθέματος σε ποσοστό 20 % μειώνεται η μοναδιαία αξία κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη.
Εν μέσω καταγγελιών για αδιαφάνεια, για τις οποίες έχει γράψει κατά καιρούς η Agrenda, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση με την οποία γίνεται ο Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα.
Μεταξύ άλλων, η απόφαση προβλέπει πως δεν πριμοδοτούνται για τη λήψη δικαιωμάτων από το Απόθεμα, γεωργοί μειονεκτικών ή ορεινών περιοχών, ενώ αντίθετα προβλέπεται:
-Χορήγηση Εθνικού Αποθέματος στους Γεωργούς νεαρής ηλικίας
-Χορήγηση Εθνικού Αποθέματος στους Γεωργούς που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα
-Χορήγηση Εθνικού Αποθέματος σε Γεωργούς, οι οποίοι αποδεικνύουν για το έτος 2015, ότι δεν μπόρεσαν να λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης στα πλαίσια της βασικής ενίσχυσης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.
-Χορήγηση Εθνικού Αποθέματος σε Γεωργούς που δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξήσουν την αξία των υφισταμένων δικαιωμάτων τους βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής του κράτους.
Μείωση αξίας δικαιωμάτων 20%
Υπέρ του εθνικού αποθέματος σε ποσοστό 20% μειώνεται η μοναδιαία αξία κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση Αποστόλου, χωρίς ωστόσο οι παραγωγοί να έχουν ως ώρας ενημερωθεί για την αξία των δικαιωμάτων τους.
Γενικές προϋποθέσεις
Στο Άρθρο 4 της απόφασης εξάλλου καθορίζονται οι γενικές προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Πρόσβαση στο εθνικό απόθεμα έχουν οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του έτους ενίσχυσης.
2. Το κατώτατο όριο επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση που απαιτείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, είναι 0,4ha.
3. Δικαιώματα εθνικού αποθέματος δίνονται μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 30 παρ. 6 του Καν(ΕΕ)1307/2013, δικαιούχοι εθνικού αποθέματος ορίζονται κατά προτεραιότητα οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και γεωργοί που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα.
5. Η αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων δυνάμει των διατάξεων της παρούσας, εφαρμόζεται μία φορά για κάθε γεωργό στην περίοδο 2015−2020.
6. Δεν χορηγούνται δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα σε:
α) Γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων από τη βασική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. 104/7056/21−01−2015 ΥΑ και τα οριζόμενα της αριθμ. 1111/46876/29−04−2015 ΥΑ.
β) Γεωργούς και συζύγους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών.
γ) Γεωργούς με 10ετή αποκλεισμό από το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών.
               
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS